Algemene Voorwaarden Urban Art Culture

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst
tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm,
maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Urban Art Culture.

Inloggegevens
De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website.

Klant
De natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst.

Urban Art Culture
De eenmanszaak Urban Art Culture, gevestigd en kantoorhoudende te Weesp. (1382 RA)

Overeenkomst

De overeenkomst tussen Klant en Urban Art Culture die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het Product bij Urban Art Culture koopt.

Product

Een product dat op de Website aangeboden wordt door Urban Art Culture.

Privacy Statement

De privacyverklaring van Urban Art Culture, die te vinden is op de Website.

Website

De website van Urban Art Culture, waarop het Product wordt aangeboden.

Artikel 2.          Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Urban Art Culture op de Website, het gebruik van de Website en op elke via
de Website tot stand gekomen Overeenkomst.

2. Urban Art Culture kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten.
De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.

3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Urban Art Culture wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Urban Art Culture nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.

3. Urban Art Culture is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

1. Urban Art Culture garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.

2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Urban Art Culture voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.

3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.

4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Urban Art Culture daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.

5. Urban Art Culture behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht
in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling
1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.

3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk
van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.

4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Urban Art Culture niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Urban Art Culture een nadere aanmaning stuurt.

5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Urban Art Culture gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK)

Artikel 6.          Levering
Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Urban Art Culture verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Urban Art Culture en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Bedenktijd en klachten

1. Klant heeft het recht om gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden, tenzij één van
de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Urban Art Culture verstrekt en het geleverde Product terug te sturen naar Urban Art Culture.
De kosten van retourzending komen voor rekening van de Klant.

2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen
14 dagen terug te sturen.

3. In geval van ontbinding zal Urban Art Culture het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Urban Art Culture is gerechtigd de waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard,
de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.

4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de kosten voor de standaardverzending door Urban Art Culture terugbetaald.

5. Klachten over het Product kunt u sturen naar urbanartculturenl@gmail.com. Urban Art Culture zal binnen redelijke termijn inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9.          Conformiteit

1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Urban Art Culture kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Urban Art Culture het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Urban Art Culture gevergd kan worden, zal Urban Art Culture het Product vervangen.

2. Indien Urban Art Culture niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor herstel tot een andere partij te wenden. Urban Art Culture zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van het herstel heeft gemaakt, vergoeden.

3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst reeds
bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10.          Aansprakelijkheid

1. Urban Art Culture is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

2. Voor zover Urban Art Culture aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11.          Diversen
1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.

2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Gallery

Bekijk onze Collectie

Over Ons

Kom meer te weten over ons

Contact

Heb je vragen, of wil je deelnemen aan U.A.C.